ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ :
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี
    ให้บริการปีการศึกษา 2559 
 
ชื่อ  นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี
 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
การศึกษา
 
ปริญญาเอก  Ph.D.(Applied Statistics) :  Applied Statistics, University of California, Riverside, USA.
ปริญญาโท   M.S. (Statistics) :  Statistics , University of Wisconsin, Madison USA.
สตม. (สถิติ),  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี   วท.บ.(สถิติ),  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ความเชี่ยวชาญ 
 1. สถิติประยุกต์
 2. สถิติสำหรับงานวิจัย
หมายเหตุ  
       * กรุณานัดหมายล่วงหน้า 1 สัปดาห์  * 
หรือสะดวกนัดพบอาจารย์ที่ห้องพัก SC2-201 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
    เบอร์โทรศัพท์ : ภายใน 3258, 0-55962-3258
    E-Mail : katechanj@nu.ac.th
 
 

 
  ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ :
    อาจารย์ขนิษฐา ธิโนชัย
   
ชื่อ  นามสกุล อาจารย์ขนิษฐา ธิโนชัย
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

การศึกษา
 
ปริญญาเอก  -
ปริญญาโท   วท.ม (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี   วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ความเชี่ยวชาญ
 1. สถิติวิเคราะห์ 
 2. ชีวสถิติ
    เบอร์โทรศัพท์ :
    E-Mail : khanittha.ti@gmail.com
 
 

 
  ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ :
    รองศาสตราจารย์ ดร. รัตติมา จีนาพงษา
   
ชื่อ  นามสกุล รองศาสตราจารย์ ดร. รัตติมา จีนาพงษา
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์  
สังกัด คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

การศึกษา

หลังปริญญาเอก  Postdoctoral Fellow (Neuropharmacology), Toyama Medical and    
Pharmaceutical University, Japan
ปริญญาเอก  Doctor of Philosophy (Pharmacology), University of Newcastle upon Tyne, United Kingdom
ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี   เภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ความเชี่ยวชาญ

ด้านวิจัยและบริหาร 
 1. แนวคิดในการพัฒนาระบบงานบริการสารสนเทศ
 2. การปรับเปลี่ยนบริการห้องสมุดในยุคการเปลี่ยนแปลง
 3. การนำเครื่องมือการจัดการความรู้ไปขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้ในองค์กร
 4. หลักการทำงานเป็นทีมสู่ความสาเร็จ
 5. การสร้างทีมงานเพื่อการให้บริการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการคิดโจทย์งานวิจัยและการเขียนงานวิจัยทางด้านป้องกัน ควบคุมโรค
 7. สุขภาพ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ด้านสารสนเทศ
 1. การเขียนผลงานวิทยานิพนธ์โดยไม่มีการคัดลอก
 2. ห้องสมุดมีชีวิตและรักการอ่าน
 3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
 4. การสืบค้นผลงานวิจัยในฐานข้อมูลสากล
 5. หลักการทาสไลด์และเทคนิคการนำเสนอ
 6. การใช้โปรแกรม EndNote
 7. การทำสารบัญโดยอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Microsoft Word
    เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-2675
    E-Mail : rattima@nu.ac.th
 
 

 
  ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ :
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วศิน เหลี่ยมปรีชา
   
ชื่อ  นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วศิน  เหลี่ยมปรีชา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ภาควิชาบริหารธุรกิจ   คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร

การศึกษา
 
ปริญญาเอก  Doctor of Philosophy (Information system), CQUni, Australia
ปริญญาโท   Master of Art (Marketing) , Webster Unversity
Master of Business Adminstration (MBA), Webster Unversity
ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
ความเชี่ยวชาญ
 1. การตลาด
 2. การจัดการความรู้
 3. คลังความรู้ อีคอมเมิร์ช
 4. ออกแบบและพัฒนาเวบ
 5. การวัดผลประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. ประสิทธิผลการดำเนินงานเชิงบุคคล ทีม และองค์กร
 7. วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
 8. Advanced SPSS, Structural Equation Modeling(SEM) by AMOS,
 9. Nvivo for Qualitative Research, Expert System Shell
    เบอร์โทรศัพท์ : 055962120
    E-Mail : wasinl@nu.ac.th
 
 

 
  ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ :
    อาจารย์กิตติพงษ์ พุ่มพวง
   
ชื่อ  นามสกุล อาจารย์กิตติพงษ์ พุ่มพวง
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
การศึกษา
 
ปริญญาเอก  -
ปริญญาโท   กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี   ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความเชี่ยวชาญ
 1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 2. คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
 3. เทคโนโลยีการศึกษา
    เบอร์โทรศัพท์ : 055-962416
    E-Mail : kittipong@sut.ac.th
 
 

 
  ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ :
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชราภรณ์ สุดชาฏา
   
ชื่อ  นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชราภรณ์ สุดชาฏา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การศึกษา
 
ปริญญาเอก  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาโท   เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.) บริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี   เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ความเชี่ยวชาญ
 1. การวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 2. ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิชาการ
    เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-1830
    E-Mail : patcharaporns2000@yahoo.com
 
 

 
  ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ :
    อาจารย์ ดร. ศลิษา วีรพันธ์
   
ชื่อ  นามสกุล อาจารย์ ดร. ศลิษา วีรพันธ์
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

การศึกษา
 
ปริญญาเอก  Ph.D. Mechanical Engineering,  University of Manchester Institute of Science and Technology, United Kingdom
ปริญญาโท   Master of Science (M.Sc.) Mechanical Engineering Design, University  of Manchester, Institute of Science and Technology, United Kingdom
ปริญญาตรี   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ความเชี่ยวชาญ
 1. Product development/Design process/systematic creativity
 2. small hydropower /3D-printing technology 
    เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-4182
    E-Mail : salisav@nu.ac.th
 
 

 
  ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ :
    ดร. นิทรา เนื่องจำนงค์
   
ชื่อ  นามสกุล ดร. นิทรา เนื่องจำนงค์
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์   
สังกัด ศูนย์ปฎิบัติการวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การศึกษา
 
ปริญญาเอก  Ph.D Pharmaceutical Sciences,  Naresuan University
ปริญญาโท   M.S Chemistry,  Chiang Mai University 
ปริญญาตรี   B.S. Chemistry,  Ramkhamhaeng University
 
ความเชี่ยวชาญ
 1. การตรวจวิเคราะห์สารเคมี ในสารสกัดจากพืชหรือตัวอย่างต่างๆโดยใช้เทคนิคด้านโครมาโตกราฟี
 2. Liquid chromatography coupled to Mass spectrometer etc.
 3. เคมีวิเคราะห์  สารเคมีต่างๆ  
    เบอร์โทรศัพท์ : 0-55962-3176
    E-Mail : nitran@nu.ac.th
 
 

 
  ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ :
    รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ แย้มเม่น
   
ชื่อ  นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ แย้มเม่น
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การศึกษา
 
ปริญญาเอก  Ph.D. Electrical Engineering, Vanderbilt  USA
ปริญญาโท   M.S. Electrical Engineering, Vanderbilt  USA
ปริญญาตรี   วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) Electrical Engineering  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ความเชี่ยวชาญ
- Digital signal processing
- Computer vision
- Image processing

ผลงานวิจัย
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การตรวจสอบลายนิ้วมือ 2546 - 2546 50,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 เครื่องอบกล้วยน้ำว้าแบบควบคุมการกระจายอุณหภูมิโดยการประยุกต์ใช้ท่อความร้อนในระบบพลังงานร่วมจากแสงอาทิตย์และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 2555 - 2558 1,202,560 
2 วงจรกรองที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประมาณค่าน้ำหนักของระบบการชั่งน้ำหนักแบบพลวัต 2554 - 2556 94,000 
3 การตรวจจับสกรูที่ขันไม่สมบูรณ์โดยใช้เทคนิคการแบ่งแยก
ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 ปฏิวัติ โชติมล, ไกลตา ศรีสิงห์,สุชาติ แย้มเม่น การพัฒนาเครื่องตรวจวัดสมรรถภาพปอดด้วยตัววัดรับรู้การไหลชนิดท่อปิโตต์ Naresuan University Engineering Journal 

[วารสารระดับชาติ]

12 1 47-54 2017 - / 2017  - / 2017-11-24  TCI 
2 Yammen, S., Rityen, C. An effective method for classification of white rice grains using various image processing techniques Lecture Notes in Electrical Engineering 

[วารสารระดับนานาชาติ]

345   91-97 2016 - / -  - / -  Scopus 
3 สุชาติ แย้มเม่น, ณรงค์ฤทธิ์ พิมพ์คำวงศ์, โชคชรัตน์ ฤทธิ์เย็น การจำแนกประเภทเมล็ดข้าวขาวด้วยการประมวลผลภาพ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 

[วารสารระดับชาติ]

10 1 1-14 2016 - / 2017  - / 2017-06-14  TCI 
4 S.Yammen, P.Muneesawang. Cartridge case image matching using effective correlation area based method. Forensic Science International 

[วารสารระดับนานาชาติ]

229   27-42 2013 2.307 / 2013  1 / 2017-05-23  Scopus 
5 Yammen, S., Bunchuen, S., Boonsri, U., Muneesawang, P. Pole tip corrosion detection using various image processing techniques The Era of Interactive Media 

[วารสารระดับนานาชาติ]

    423-431 2013 - / 2017  1 / 2017-05-23  Scopus 
6 1.นันทวัฒน์ อู่ดี
2.สุชาติ แย้มเม่น
การสร้างหัววัดรังสีแกมมาสำหรับเครื่องไทรอยด์อัปเทค วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

[วารสารระดับชาติ]

21 พิเศษ 24-29 2013 - / 2017  - / 2017-06-14  TCI 
7 1.บวร ตั้งดี
2.ไพศาล มุณีสว่าง
3.สุชาติ แย้มเม่น
การพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับการตรวจสอบอะแดพเตอร์การ์ด วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

8 1 7-14 2013 - / 2017  - / 2017-06-14  TCI 
8 1.ธนภูมิ เฟื่องเพียร
2.ไพศาล มุณีสว่าง
3.สุชาติ แย้มเม่น
อัลกอริทึมสำหรับตรวจจับเม็ดตะกั่วบนหัวอ่านเขียนฮาร์ดดิสก์ วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

[วารสารระดับชาติ]

19 พิเศษ 24-32 2011 - / 2017  - / 2017-06-14  TCI 
9 1.สุมเจตน์ บุญชื่น
2.อัษฎางค์ บุญศรี
3.ไพศาล มุณีสว่าง
4.สุชาติ แย้มเม่น
วิธีการตรวจหาการกัดกร่อนบนโพลทิพ วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

6 2 1-8 2011 - / 2017  - / 2017-06-14  TCI 
10 Sasitharanuwat, A., Rakwichian, W., Ketjoy, N., Yammen, S. Performance evaluation of a 10 kWp PV power system prototype for isolated building in Thailand Renewable Energy

[วารสารระดับนานาชาติ]

32 8 1288-1300 2007 - / 2017  33 / 2017-05-23  Scopus 
11 Cadzow, J.A., Yammen, S. Data Adaptive Linear Decomposition Transform Digital Signal Processing: A Review Journal 

[วารสารระดับนานาชาติ]

12 4 494-523 2002 - / 2017  1 / 2017-05-23  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ
ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 1448 Ieamsaard, J., Yammen, S.Muneesawang, P. Vertical edge detection-based automatic optical inspection for solder jet ball joint defect on Head Gimbal Assembly ECTI-CON 2015 - 2015 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology 

[ระดับนานาชาติ]

2015 หัวหิน   
2 388 Suchart Yammen and Chokcharat Rityen. An Effective Method for Classification of White Rice Grains Usisng Various Image Processing Techniques. The 3rd International Conference on Intelligent Techonologies and Engineering Systems, Taiwan. 

[ระดับนานาชาติ]

2014 ประเทศไต้หวัน   
3 123 Paisarn MuneesawangSuchart Yammen, Thanapoom Fuangpian, Jirarat Ieamsaard Morphology-Based Automatic Visual Inspection for SJB Defect on HGA The 27th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers Computers and Communications. july 15-18,2012 

[ระดับนานาชาติ]

2012     
4 203 Suchart YammenPaisarn Muneesawang, Boworn Tangdee Styrofoam bead Detection by Using Image Processing Techniques BOI Fair 2011,the event of DST-CON 2011. 

[ระดับนานาชาติ]

2012     
5 210 Suchart YammenPaisarn Muneesawang, Ussadang Boonsri, Simjate Bunchen An Effective Method for Corrosion Detection of the Pole Tip BOI Fair 2011,the event of DST-CON 2012. 

[ระดับชาติ]

2012     
6 108 ผศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น Pole Tip Corrosion Detection Using Various Image Processing Techniques The 2011 Pacific Rim Conference on Multimedia (PCM 2011) 

[ระดับนานาชาติ]

2011 -   
7 185 Suchat Yammen Recursive Low-pass Frequency Discrimination Fitter. The 34th Electrical Engineering Conference, 

[ระดับนานาชาติ]

2011 Chonbury.   
8 186 Somjate Bunchen,Ussadang Boonsri,Suchat Yammen Pole Tip Corrosion Detection Using Various Image Processing Techniques The 2011 Pacific Rim Conference on Multimedia (PCM 2011)

[ระดับนานาชาติ]

2011 Australia   
9 54 ผศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น การพัฒนาอัลกอริทึมในการวัดค่าความถี่ที่เวลาจริงของสัญญาณแรงดันขาออกของไดชาร์จ การประชุมวิชาการฯ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 6 

[ระดับชาติ]

2010 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร   
ผลงานวิจัยเผยแพร่ประเภทตำรา
ที่ ชื่อ ชื่อตำรา วันที่ตีพิมพ์ รายละเอียด หมายเหตุ
1 สุชาติ แย้มเม่น หลักการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  2016-02-09 ISBN:978-616-406-663-2   
 
    เบอร์โทรศัพท์ : 055-964377
    E-Mail : sucharty@nu.ac.th
 
 

 
  ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ :
    ดร. ศศิธร ติณะมาศ
   
ชื่อ  นามสกุล ดร. ศศิธร ติณะมาศ
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ
สังกัด ฝ่ายบริการสารสนเทศ  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

การศึกษา
 
ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาสารสนเทศศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท   อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (อ.ม)  สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี   ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ
 1. การจัดการห้องสมุดดิจิทัล
 2. การจัดการสารสนเทศ     
 3. บริการสนับสนุนการวิจัย
 4. โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม Endnote
 5. การเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง
 6. การค้นคว้าแหล่งสารสนเทศสำหรับตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
 7. Bibliometric & Citation Analysis
    เบอร์โทรศัพท์ : 055962562
    E-Mail : sasithornt@nu.ac.th
 
 

 
  ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ :
    อาจารย์ ดร. กัลยา บุญหล้า
   
ชื่อ  นามสกุล อาจารย์ ดร. กัลยา บุญหล้า
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
การศึกษา
 
ปริญญาเอก  Ph.D.  Statistics , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท   วท.ม    สถิติประยุกต์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
ปริญญาตรี   วท.บ    คณิตศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ความเชี่ยวชาญ
 1. คณิตศาสตร์
 2. สถิติประยุกต์
    เบอร์โทรศัพท์ : ภายใน 3206 ภายนอก 055-963207 kanlayab@nu.ac.th
    E-Mail : i.kanlaya@gmail.com
 
 

 
  ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ :
    อาจารย์ ดร. สุพรรณิกา อินต๊ะนนท์
   
ชื่อ  นามสกุล อาจารย์ ดร. สุพรรณิกา อินต๊ะนนท์
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

การศึกษา
 
ปริญญาเอก  Doctor of Philosophy (Ph.D.) Crop Science, Oregon State University  USA
ปริญญาโท   Master of Science (M.Sc.) Crop Science, Oregon State University  USA
ปริญญาตรี   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาชีววิทยา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ
 1. ชีววิทยา และวัชพืช
 2. การวางแผนการทดลองด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์
    เบอร์โทรศัพท์ : 055962737
    E-Mail : suphannikai@nu.ac.th
 
 

 
  ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ :
    ศาสตราจารย์ ดร. กิจการ พรหมมา
    ให้บริการปีการศึกษา 2559
 
ชื่อ  นามสกุล ศาสตราจารย์ ดร. กิจการ พรหมมา
ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
สังกัด ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การศึกษา
 
ปริญญาเอก  Ph.D. (Geology) , Texas A&M University  USA
ปริญญาโท   M.S. (Geophysics) , Colorado School of Mines  USA
ปริญญาตรี   วท.บ. (ธรณีวิทยา เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ
 1. ธรณีวิทยา
 2. ธรณีฟิสิกส์ 
 3. อุทกวิทยา และการใช้น้ำสำหรับผลิตผลการเกษตร                     
    เบอร์โทรศัพท์ : 055-962732
    E-Mail : kitpromma@yahoo.com
 
 

 
  ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ :
    รองศาสตราจารย์ ดร. พญ. สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ
    ให้บริการปีการศึกษา 2559 
 
ชื่อ  นามสกุล รองศาสตราจารย์ ดร. พญ. สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
สังกัด ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
การศึกษา
 
ปริญญาเอก  Doctor of Philosophy (Ph.D.) Immunology, University of Newcastle upon Tyne,  United Kingdom
ปริญญาโท   -
ปริญญาตรี   แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ
 1. Immunology,  Immunohistochemistry
 2. Human tissue culture 
 3. อายุรศาสตร์ระบบภูมิคุ้มกัน
    เบอร์โทรศัพท์ : 055-965053 , 055-261000 ต่อ 5053
    E-Mail : sutatipp@nu.ac.th
 
 

 
  ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ :
    รองศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล มุณีสว่าง
    ให้บริการปีการศึกษา 2559 
 
ชื่อ  นามสกุล รองศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล มุณีสว่าง
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การศึกษา
 
ปริญญาเอก  Ph.D. Computer Engineering, University of  Sydney, Australia
ปริญญาโท   M.Eng.Sc. Electrical Engineering, University of  New Sounth Wales, Australia
ปริญญาตรี   วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) Telecommunication Engineering 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 
ความเชี่ยวชาญ
 1. วิศวกรรมโทรคมนาคม 
 2. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
 3. เทคโนโลยีทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์และการโต้ตอบกับมนุษย์
 4. แมคคาทรอนิกส์และอุตสาหกรรม
    เบอร์โทรศัพท์ : 055-264000
    E-Mail : paisarnmu@nu.ac.th
 
 

 
  ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ :
    รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา วิชญาปกรณ์
    ให้บริการปีการศึกษา 2559 
 
ชื่อ  นามสกุล รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา วิชญาปกรณ์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
สังกัด ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การศึกษา
 
ปริญญาเอก   ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาโท   อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) สาขาวรรณคดีเปรียบเทียบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี   การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2)  สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
 
ความเชี่ยวชาญ
 1. ภาษาไทย
 2. ภาษาศาสตร์และวรรณคดี 
 3. วรรณกรรม                      
    เบอร์โทรศัพท์ : 055-262078
    E-Mail : kanchanaw@nu.ac.th
 
 

 
  ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ :
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์
    ให้บริการปีการศึกษา 2559
 
ชื่อ  นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

การศึกษา
 
ปริญญาเอก  Ph.D.(Statistics),  University of Canterbury, New Zealand
Post graduated Diploma : Statistics, University of Canterbury, New Zealand
ปริญญาโท   สต.ม.(สถิติ),   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี   วท.บ.(สถิติ),  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ
 1. สถิติประยุกต์
 2. สถิติสำหรับงานวิจัย
หมายเหตุ 
      * กรุณานัดหมายล่วงหน้า 1 สัปดาห์  * 
หรือสะดวกนัดพบอาจารย์ที่ห้องพัก SC2-506 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
    เบอร์โทรศัพท์ : ภายใน 3240, 055-9623240
    E-Mail : Taweesaks@nu.ac.th
 
 

 
  ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ :
    รองศาสตราจารย์ ดร. สุทิสา ถาน้อย
    ให้บริการปีการศึกษา 2559 
 
ชื่อ  นามสกุล รองศาสตราจารย์ ดร. สุทิสา ถาน้อย
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
สังกัด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การศึกษา
 
ปริญญาเอก  Doctor of Philosophy (Ph.D.) Neuroscience, University of Sheffield, United Kingdom
ปริญญาโท   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)  สาขาประสาทวิทยา  มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี   วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)   สาขากิจกรรมบำบัด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ
 1. ประสาทวิทยา
 2. กายภาพบำบัด
 3. กิจกรรมบำบัด
    เบอร์โทรศัพท์ : 055-964672
    E-Mail : sutisat@nu.ac.th ; snthanoi@hotmail.com