Research Help Desk

ตารางบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำวิจัย
ณ ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม Study Room
ชั้น 3 สำนักหอสมุด ม. นเรศวร

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการให้คำปรึกษาด้านการทำวิจัย

ให้บริการ ณ อาคารเรียนรู้ ชั้น 3 ห้อง 320

ภาคเรียนนี้ ให้บริการทุกวันศุกร์


** หากต้องการใช้บริการ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบดามวิธีการด้านล่างค่ะ **