Research Help Desk

ตารางบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำวิจัย
ณ ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม Study Room
ชั้น 3 สำนักหอสมุด ม. นเรศวร

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการให้คำปรึกษาด้านการทำวิจัย

ให้บริการ ณ อาคารเรียนรู้ ชั้น 3 ห้อง 320

ภาคเรียนนี้ ให้บริการทุกวันศุกร์


** หากต้องการใช้บริการ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบดามวิธีการด้านล่างค่ะ **






หัวข้อเดือน มกราคม 2563

วันที่
เวลา
ชื่อหัวข้อ
ผู้เชี่ยวชาญ
จำนวนคน
 วันศุกร์ ที่ 31 ม.ค. 2563
13.30 น. - 14.30 น.
0/2
ดูรายชื่อ
 วันศุกร์ ที่ 31 ม.ค. 2563
14.30 น. - 15.30 น.
0/2
ดูรายชื่อ
ลงทะเบียน ลงทะเบียน ลงทะเบียนแล้ว ลงทะเบียนแล้ว เต็ม เต็ม งดลงทะเบียน งดลงทะเบียน ดูรายชื่อ ดูรายชื่อ