|
|
|
|
|
|
   
 
  
.: เงื่อนไข ข้อตกลง :.
 
   
  บริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศ(DDS) เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด โดยการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการไปยังจุดที่กำหนดไว้ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร  
   
  ผู้มีสิทธิขอใช้บริการ
  1. อาจารย์
  2. บุคลากร
  3. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นไป
   
  วิธีการขอใช้บริการ
  1. กรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศบนเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด "www.lib2.nu.ac.th/web/dds/index.php".  
  2. ผู้ใช้บริการสามารถยืมได้ไม่เกิน 5 รายการต่อครั้ง ซึ่งขี้นอยู่กับระเบียบการยืม - คืนสำหรับแต่ละห้องอ่านหนังสือ  
  3. ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ได้แก่ หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และสื่อโสตทัศนวัสดุ เท่านั้น  
     
  ข้อกำหนด  
  1. ถ้ากรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการ หลังจากเวลา 11.00 น. สำนักหอสมุดจะดำเนินการในวันทำการถัดไป  
  2. ถ้าผู้ใช้บริการไม่มารับทรัพยากรสารสนเทศที่ร้องขอภายใน 3 วันทำการ สำนักหอสมุดจะส่งคืนไปยังหน่วยงานที่จัดเก็บทรัพยากรเดิม  
  3. คุณต้องยืนยันการตอบรับคำขอใช้บริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศผ่านทางอีเมลของคุณ  
  4. ผู้ใช้บริการสามารถคืนทรัพยากรได้ ณ ตามหน่วยงานที่กำหนด แต่สำนักหอสมุดขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าปรับ ณ หน่วยงานทีเป็นเจ้าของทรัพยากรสารสนเทศ  
       
  วันเวลาการออกให้บริการ  
  วันจันทร์ – ศุกร์ ในช่วงเวลาตั้งแต่ 13.00 น.ถึงเวลา 15.00 น.  
  อนึ่ง สำนักหอสมุดขอสงวนสิทธิ์จัดลำดับในการจัดส่งตามลำดับคำขอ  
     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

เอกสาร

 
  - คู่มือการใช้งาน  
  - รายชื่อผู้ประสานงานบริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศ  
     
 
พัฒนาโดยงานเทคโนโลยีห้องสมุด ฝ่ายบริการสารสนเทศสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร